Duurzaamheidsbeleid

Inleiding

In dit informatiedocument geven we je graag een overzicht van hoe het advies voor spaar-en beleggingsverzekeringen bij je KBC- verzekeringsagent voldoet aan de wetgeving inzake verzekeringsdistributie, wat dat voor jou als klant betekent en wat je op welk moment precies van je KBC-verzekeringsagent mag verwachten.

Inhoud

 • Over welke spaar- en beleggingsverzekeringen mag je KBC-verzekeringsagent advies geven?
 • Wat houdt productadvies door je KBC-verzekeringsagent in?
 • Hoe bevraagt je KBC-verzekeringsagent je duurzaamheidsvoorkeuren en hoe integreert hij duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsadvies? Hoe neemt je KBC-verzekeringsagent de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking in zijn adviesverlening?

Voor welke beleggingsproducten kun je bij je KBC-verzekeringsagent terecht voor advies?

Je KBC-Verzekeringsagent geeft als verbonden agent van KBC Verzekeringen alleen advies over spaar- en beleggingsproducten aangeboden door KBC Verzekeringen. Het grote voordeel van deze aanpak is dat hij alleen maar producten adviseert die hij ook goed kent. Meer bepaald kun je bij je KBC-verzekeringsagent terecht voor tak23-beleggingsverzekeringen en tak21- spaarverzekeringen.

Op welke gegevens baseert je KBC- verzekeringsagent zich bij het geven van advies met betrekking tot spaar-en beleggingsverzekeringen?

Je KBC-verzekeringsagent is verplicht om alle informatie over jou te verzamelen die hij nodig heeft om jou geschikt advies te kunnen geven over spaar-en beleggingsverzekeringen. Dit gebeurt op verschillende manieren.

 • Via het Beleggersprofiel wordt informatie ingewonnen over:
  • Je beleggingsdoelstellingen (je geld behouden of laten opbrengen);
  • Je houding ten aanzien van risico’s enrisicovoorkeur;
  • Je financiële situatie;
  • Je beleggingshorizon (hoe lang je het geld dat je wilt beleggen kunt missen).
  • Je duurzaamheidsvoorkeuren betreffende beleggingen in het kader van ESG.
 • De agent peilt je kennis en ervaring via de peiling naar productkennis en ervaring
 • De agent houdt in zijn advies rekening met je financiële draagkracht en je vermogen om verliezen te dragen. Hij peilt eveneens naar je financiële buffer en je financiële plannen.

Wat houdt productadvies door je KBC-verzekeringsagent in?

Je KBC-verzekeringsagent zal je voor spaar- en beleggingsverzekeringen altijd advies geven onder de vorm van productadvies.

Productadvies houdt het volgende in:

 • advies in overeenstemming met jouw beleggersprofiel, en je persoonlijke duurzaamheidsvoorkeuren inzake beleggen;
 • evaluatie van jouw kennis- en ervaringsniveau;
 • neerslag van het advies en de controles in een ‘overzicht van het advies’;
 • advies volgens productbenadering: bij elk advies wordt er gekeken naar de risico’s van de individuele belegging;
 • aan- en verkoopadvies als je er zelf om vraagt of op initiatief van de agent (bv. op basis van marktevoluties, geschiktheid voor de klant of bij vervaldag van een bestaande belegging);
 • algemene toelichting van de kosten verbonden aan de belegging, voorafgaand aan de transactie;
 • jaarlijks een gepersonaliseerd overzicht van je beleggingen en transacties via het jaarlijkse rekeninguittreksel;
 • geen periodieke beoordeling van de geschiktheid van je beleggingen.

Toelichting over hoe je KBC-verzekeringsagent in zijn advies duurzaamheidsrisico’s integreert en de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking neemt

Duurzaamheid of ESG is meer dan ooit een actueel thema. ESG staat voor ‘environmental, social & governance’ en gaat over zaken zoals klimaat, energieverbruik, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid, mensenrechten, arbeidsrechten, goed ondernemingsbestuur... KBC actualiseerde haar bedrijfsstrategie om duurzaamheid na te streven in al haar activiteiten als bankverzekeraar. Ons duurzaamheidsbeleid zit stevig verankerd in de ruimere bedrijfsstrategie van KBC.

KBC Verzekeringen streeft ernaar het aanbod aan verantwoorde spaar- en beleggingsverzekeringen en 2e pijler pensioenproducten stelselmatig uit te breiden. Duurzaamheid is dan ook een belangrijk thema in het advies met betrekking tot deze producten. Je KBC-verzekeringsagent houdt ook rekening met de eventuele negatieve impact van duurzaamheidsrisico’s in de selectie van de producten die hij adviseert.

Wat zijn duurzaamheidsrisico’s? Dat zijn omstandigheden en gebeurtenissen op ecologisch, sociaal of ‘goed bestuur’ vlak die, indien ze zich voordoen, de waarde van het product negatief zouden kunnen beïnvloeden. De aard van deze risico’s varieert in functie van de tijd:

 • Op korte termijn is het duurzaamheidsrisico doorgaans afhankelijk van een bepaalde gebeurtenis. Dergelijke risico’s hebben meestal enkel invloed op de waarde van de belegging wanneer de gebeurtenis zich voordoet. Bijvoorbeeld, een incident dat leidt tot een rechtszaak om schade aan het milieu te compenseren, rechtszaken en boetes voor het niet respecteren van sociale wetgeving, schandalen zoals een bedrijf dat slechte publiciteit krijgt omdat mensenrechten niet worden gerespecteerd binnen de productieketen of omdat de producten niet voldoen aan de beloofde ESG-normen. Dat soort duurzaamheidsrisico’s worden hoger ingeschat wanneer een emittent minder streng is op het gebied van ESG- standaarden.
 • Op lange termijn verwijst het duurzaamheidsrisico naar risico's die zich op lange termijn kunnen ontwikkelen, zoals:
  • bedrijfsactiviteiten die onder druk kunnen komen te staan als gevolg van klimaatverandering (bijvoorbeeld delen van de auto-industrie);
  • veranderende productvoorkeuren van klanten (bijvoorbeeld voorkeur voor duurzamere producten);
  • moeilijkheden bij aanwervingen;
  • stijgende kosten (bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen die te maken krijgen met schadeclaims als gevolg van veranderende weersomstandigheden).

  Naarmate dit risico zich op lange termijn ontwikkelt, kunnen bedrijven dit risico trachten te beperken, door bijvoorbeeld hun productaanbod te wijzigen, hun productieketen te verbeteren, enz. De mogelijkheid om zich aan te passen is evenwel niet voor alle types bedrijfsactiviteiten even sterk aanwezig, waardoor sommige activiteiten meer dan andere aan een duurzaamheidsrisico blootgesteld zijn (bijvoorbeeld de oliesector). Daarom is het duurzaamheidsrisico bijvoorbeeld mede afhankelijk van het specifieke beleggingsbeleid van een tak 23-fonds.

Je KBC-verzekeringsagent neemt in zijn advies ook de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking. Met duurzaamheidsfactoren bedoelen we ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, respect voor de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Hij doet dit via een aandachtige selectie van de producten waarover hij adviseert.

Het gespecialiseerd onderzoeksteam van KBC Asset Management NV wordt bijgestaan door de Responsible Investing Advisory board, een externe adviesraad van onafhankelijke experts (www.kbc.be/verantwoord-beleggen > 3 redenen om verantwoord te beleggen bij KBC > Onafhankelijke academici kijken mee).

KBC Verzekeringen houdt in zijn aanbod, en bijgevolg de KBC-verzekeringsagent in zijn advies, als volgt rekening met duurzaamheidsrisico’s en met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren:

 • Er wordt advies gegeven over verantwoorde tak 23-fondsen (in het Engels: Responsible Investing). Die fondsen, die worden beheerd door KBC Asset Management NV, worden gekenmerkt door een positieve selectie. De positieve selectiemethodologie is een combinatie van portefeuilledoelstellingen en ondersteuning van duurzame ontwikkeling. Meer informatie over de positieve selectiemethodologie en de concrete doelstellingen van fondsen die verantwoord beleggen is te vinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.
 • KBC Verzekeringen past in het beleggingsbeleid voor de onderliggende beleggingen het uitsluitingsbeleid van de KBC- groep toe. Het uitsluitingsbeleid bepaalt dat niet belegd mag worden in bedrijven die betrokken zijn bij tabak, thermische steenkool, controversiële wapens, bedrijven die ernstig zondigen tegen het Global Compact van de Verenigde Naties en termijncontracten op landbouwproducten. Hierin wordt niet belegd. Dit betekent dat ook de spaar-en beleggingsverzekeringen en 2e pijler pensioenproducten waarover je agent advies verleent hierin onderliggend niet beleggen. Bijkomende uitsluitingen zijn van toepassing op de duurzame beleggingsfondsen van KBC. De meeste van deze uitsluitingen zijn ook van toepassing op de eigen beleggingen van KBC Groep en betreffen tegenpartijen die op een significante manier betrokken zijn bij conventionele wapens, andere fossiele brandstoffen dan thermische steenkool, gokken, palmolie, pornografie en bont en speciale leersoorten. Concrete informatie over deze uitsluitingen vind je terug op www.kbc.com > Duurzaam ondernemen > Regels en beleidslijnen hanteren > KBC Group Investment Policy of met de zoekterm “KBC Group Investment Policy”.
 • Het algemeen uitsluitingsbeleid dat van toepassing is op tak 23 beleggingen en de mogelijke uitzonderingen, kan u terugvinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Uitsluitingsbeleid voor conventionele fondsen en fondsen die verantwoord beleggen.
 • Er is een specifiek uitsluitingsbeleid voor verantwoorde tak 23-fondsen. Dat beleid gaat verder dan het algemene uitsluitingsbeleid (zie hierboven). Er is specifieke aandacht voor wapens, fossiele brandstoffen, gokken, adult entertainment, bont en speciale ledersoorten, palmolie en controversiële regimes. Het uitsluitingsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen kan u terugvinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Uitsluitingsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.
 • Daarnaast wordt met een aantal van de belangrijkste ongunstige effecten impliciet rekening gehouden via het beleid inzake stemmen bij volmacht en betrokkenheid (Proxy Voting and Engagement Policy). In het kader van haar engagement voor duurzame investeringen op lange termijn heeft KBC Verzekeringen KBC Asset Management NV gemandateerd om het stemrecht op aandelen uit te oefenen in naam van KBC Verzekeringen. Volgens de Proxy Voting and Engagement Policy laat KBC Asset Management NV zijn stem horen op aandeelhoudersvergaderingen en gaat het in dialoog met bedrijven, omdat KBC Asset Management NV ervan overtuigd is dat actief aandeelhouderschap op middellange en lange termijn een positieve invloed kan hebben op de bedrijven waarin het belegt. Voor meer informatie, zie Proxy Voting and Engagement Policy: (kbcgroup.eu) en de Verklaring belangrijkste nadelige effecten op de duurzaamheid.

Meer informatie over de manier waarop KBC Verzekeringen rekening houdt met duurzaamheidsrisico’s en met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren is terug te vinden op http://www.kbc.be/documentatie > Transparantie over duurzaamheidsrisico’s en ongunstige effecten op duurzaamheid.

Verantwoorde fondsen die je agent adviseert, hebben het Towards Sustainability Label of er loopt een aanvraagprocedure. Dit label is een initiatief van Febelfin. Fondsen met dat label beantwoorden aan de volgende kenmerken:

 • een duidelijke strategie rond duurzaamheid;
 • erg schadelijke bedrijven of activiteiten worden uitgesloten;
 • een transparant beleid over maatschappelijk betwistbare praktijken, zoals kernenergie, belastingontwijking of de doodstraf.

Meer info over het label is te vinden op www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm.

Verklarende begrippenlijst

Duurzaamheidsvoorkeuren inzake beleggen: Om mee te bewegen met de samenleving, moeten wij – en bij uitbreiding de hele financiële sector – een aanzienlijke bijdrage leveren om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. Deze doelstellingen bestaan er onder meer uit om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn in Europa. De lat ligt hoog en de ambities voor milieu, maatschappij en goed bestuur staan ondertussen gekend als ESG.

ESG is de afkorting van Environmental, Social en (good) Governance. Wanneer we het hebben over ESG dan spreken we dus niet enkel over het milieu (E = Environmental), maar ook over hoe een bedrijf omgaat met zijn personeel en klanten en zijn rol in de samenleving (S = Social) en hoe goed een bedrijf bestuurd wordt (G = Governance).

De Europese duurzaamheidsdoelstellingen worden onder andere wettelijk geregeld in de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) (zie begrip) en de EU- taxonomieverordening (zie begrip). Op basis van deze twee wetgevingen en de Principle of Adverse Impact (PAI) (zie begrip) zal gepeild worden naar je duurzaamheidsvoorkeuren inzake beleggen.

EU-Taxonomie verordening: De EU-Taxonomie is een raamwerk dat classificeert welke economische activiteiten ecologisch duurzaam zijn. De taxonomie hanteert hiervoor momenteel zes milieudoelstellingen:

 • Bescherming van gezonde ecosystemen,
 • Vermindering van en aanpassing aan klimaatverandering,
 • Preventie en bestrijding van verontreiniging,
 • Transitie naar een circulaire economie,
 • Afvalpreventie en recycling,
 • Het duurzame gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen.

De ecologisch duurzame activiteiten moeten substantieel bijdragen aan ten minste één ervan en geen ernstige afbreuk doen aan een van de andere vijf milieudoelstellingen.

Hoewel de EU werkt aan een richtlijn die bedrijven verplicht duurzaamheidsinformatie te publiceren (Corporate Sustainability Reporting Directive), is deze wetgeving nog in de maak en zijn er dus momenteel nog weinig duurzaamheidsgegevens beschikbaar. Dit element zal dan ook (voorlopig) geen deel uitmaken van de "verantwoord-beleggen" methodologie bij KBC.

Financiële buffer: de financiële buffer is een onderdeel van het beleggersprofiel. Deze financiële reserve is geld dat je opzijzet voor onverwachte uitgaven, maar ook omdat het je financiële rust en zekerheid kan geven. KBC stelt een financiële buffer van minimum 5000 EUR voor.

Kennis- en ervaringsniveau: het niveau van jouw kennis van en ervaring met het beleggingsproduct waarin je wenst te beleggen. Onze ‘peiling productkennis en ervaring’ is gebaseerd op jouw antwoorden op onze vragen over spaar- en beleggingsverzekeringen en jouw ervaring op basis van de transacties die je de afgelopen vier jaar deed in de betrokken producten.

Overzicht van het advies: dit is een schriftelijke geschiktheidsverklaring die je ontvangt bij het verstrekken van advies. In dat document wordt gespecifieerd hoe het verstrekte advies aan jouw voorkeuren en andere kenmerken beantwoordt.

Principle of Adverse Impact (PAI): De SFDR bepaalt ook in hoeverre negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren (of Principal Adverse Impacts, PAI’s) uitgesloten moeten worden én hoe de belegger hiervoor expliciet kan kiezen.
Economische activiteiten kunnen positieve maar ook nadelige effecten hebben op duurzaamheidsfactoren. Principal Adverse Impacts (PAI) duiden op de nadelige uitwerking van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren zoals het milieu, het sociale kader, respect voor de mensenrechten, anti-corruptie en dergelijke.
Als belegger kan je milieu- en sociale thema’s kiezen. Op die manier kunnen je beleggingen de nadelige effecten op de duurzaamheidsfactoren onder deze thema’s beperken.

Productscore: dit is de score per beleggingsproduct die wordt bepaald op basis van zes parameters. Die parameters bieden een brede invalshoek om risico’s te beoordelen en resulteren in een score van 1 tot 7. Hoe hoger de productscore, hoe risicovoller het product.

Profielbenadering: de productscore van elke belegging mag niet hoger zijn dan de maximumscore die je risicovoorkeur belegging toestaat.

Productadvies: de productscore van elke belegging mag niet hoger zijn dan de maximumscore die jouw risicovoorkeur toestaat.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR): De SFDR is een Europese wetgeving die stelt dat voor elk beleggingsproduct een percentage 'duurzaamheid' berekend moet worden, dat vervolgens moet overeenkomen met de voorkeuren van de klant. Tevens legt SFDR aan de financiële instelling transparantie-vereisten op inzake rapportering om te vermijden dat bedrijven zich groener of duurzamer voordoen dan ze in werkelijkheid zijn.

Duurzame beleggingen volgens SFDR zijn investeringen in economische activiteiten die bijdragen tot een milieudoelstelling (bijvoorbeeld het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen) een sociale doelstelling (bijvoorbeeld een genderneutraal loonbeleid), telkens gekoppeld aan deugdelijk bestuur (bijvoorbeeld naleving van de belastingwetgeving). Bovendien mag de bijdrage van een economische activiteit aan de ene doelstelling geen nadelige invloed hebben op de andere doelstelling.